национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, версия 2.2018

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, версия 2.2018

4 – 6 октомври 2018, Варна, Златни пясъци

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

4 октомври 2018, четвъртък

16.30-17.30
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
17.30-18.50
Симпозиум Разни
18.50-19.50
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията
20.00
Коктейл Добре дошли

5 октомври 2018, петък

8.00-13.30
Регистрация
8.00-10.30
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при карцином на гърда
8.00-8.20
Онкология и изкуствен интелект – на кръстопътГ. Киров
8.25-8.45
MEGA – паневропейски проект за персонализирана медицинад-р Ж. Коева-Балабанова
8.50-9.10
Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърдадоц. д-р Н. Димитрова
9.15-9.35
Genetic counseling and risk assessment – management of high risk patientsProf. Dr. M-J Cardoso, Portugal
9.40-10.00
Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?доц. д-р И. Иванов
10.05-10.25
DCIS, is het cancer, or not? How to manage this problem?Prof. Dr. E. Rutgers, Netherlands
10.30-11.45
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯОперативни и периоперативни стратегии при карцином на гърда
0.30-10.50
Management of the axilla and breast after neoadjuvant systemic treatmentProf. Dr. M-J Cardoso, Portugal
10.55-11.15
Axillary clearance in the primary setting – almost obsoleteProf. Dr. E. Rutgers, Netherlands
11.20-11.40
Интраоперативно лъчелечение при органосъхраняваща хирургия на гърда – ползи и рисковепроф. д-р Т. Хаджиева, доц. д-р Т. Седлоев, д-р З. Захариев
11.45-12.45
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията
12.45-13.45
Обяд

14.00-15.00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията
15.00-16.40
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемна лекарствена терапия при карцином на гърда
15.00-15.20
Друга болест ли е карциномът на гърда у мъже?д-р. А. Консулова
15.25-15.45
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия при карцином на гърда – с какво и колко дълго?проф.д-р Г. Куртева, доц. д-р И. Трифонова
15.50-16.10
Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърдад-р К. Койнов
16.15-16.35
Какво очакваме от лекарственото таргетиране при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърдад-р. А. Консулова
16.45-17.15
Кафе пауза

17.15-18.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията
18.15-19.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията
20.00
Вечеря

6 октомври 2017, събота

8.30-10.00
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯХематологични и лимфни проблеми при карцином на гърда
8.30-8.50
Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърдапроф. д-р Т. Делийски, доц. д-р Д. Димитров
9.00-9.20
Поведение при лимфоми, свързани с имплантипроф. д-р М. Генова, проф. д-р Г. Балаценко
9.30-9.50
Остра миелоидна левкемия или MDS след лечение на карцином на гърдапроф. д-р Ж. Грудева-Попова
10.00-10.30
Кафе пауза
10.30-12.00
ПЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПоддържащи грижи при карцином на гърда
10.30-10.50
Препоръки за най-добри поддържащи грижи – преглед на литературатадоц. д-р Н. Йорданов
11.00-11.20
Контрол на карциномна умораЕ. Атанасова
11.30-11.50
Остеонекроза на челюст, свързана с бифосфонати и denozumabдоц. д-р П. Станимиров
12.00-13.00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията
13.00-14.00
Обяд
14.00-16.30
ШЕСТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯНевроендокринни неоплазми – горещи теми
14.00-14.20
Какво трябва да добавим днес към патологичната класификация на невроендокринните неоплазми след 2013-а?проф. д-р С. Христова
14.20-14.40
Медуларен тиреоиден карцином – особеностите на една особена болестпроф. д-р Р. Пандев
14.40-15.00
Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните биомаркерипроф. д-р Д. Тончева
15:00-15:20
Neuroendocrine Tumors of the Gastrointestinal Tract and Pancreas: Natural History, Biology, and Management OptionsV. Neychev, USA
15.20-15.40
Разширена лимфаденектомия при панкреасни и тънкочревни невроендокринни тумори – как, къде и защодоц. д-р А. Иванов
15.40-16.00
Heterogeneity of NETs and PRRT strategiesProf. Dr. I. Virgolini, Austria
16.00-16.20
RARECARENet-критерии за експертни центрове за гастроентеропанкреасни невроендокринни туморидоц. д-р Н. Димитрова
16.30
Официално закриване
20.00
Гала вечеря