национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море
Онкологична конференция 14 – 16 октомври 2021

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА


14 октомври 2021, четвъртък

16:00-17:00
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
17:00 - 18:00
Сателитен симпозиум Astellas
18:00-19:40
СЕСИЯ Разни д-р Красимир Койнов – модератор

15 октомври 2021, петък

8:30-10:10
ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) чл. кор. проф. д-р Драга Тончева – модератор
8:30-8:50
Геномен пейзаж на ПДАКчл. кор. проф. д-р Драга Тончева
8:55-9:15
Въвеждане на молекулярни модели в клиниката на ПДАК: прогностични и предиктивни биомаркеридоц. М. Георгиева
9:20-9:40
Интегративна рамка на патолога при ПДАК: възпаление, дезмопластична строма, метаболизъм, метастази, KRAS и другипроф. д-р Савелина Поповска
9:45-10:05
Лабораторен мониторинг на серумни туморни маркери при ПДАКд-р Веселина Колева
10:10 - 10:30
Кафе пауза

10:30 - 11:40
Сателитен симпозиум MSD Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
11:40 - 13:20
ПЛЕНАРНА СЕСИЯДиагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) проф. д-р Савелина Поповска – модератор
11:40 - 12:00
Еволюция на образните критерии за резектабилност на ПДАК: сонография, компютър-томография, магнитнорезонансна томографияд-р Радослав Петков
12:05 - 12:25
Патологична оценка на регресията на ПДАК след неоадювантна терапияпроф. д-р Светлана Христова
12:30 - 12:50
PET/CT за ранна детекция на рецидив и следтерапевтичен мониторинг при ПДАКпроф. д-р Ирена Костадинова, доц. д-р Павел Бочев
12:55 - 13:15
Нови таргетиращи агенти за SPECT/CT и тераностични подходи в лечението на ПДАКпроф. д-р Соня Сергиева
13:20 - 14:00
Обяд

14:00 - 16:00
Сателитен симпозиум Pfizer
16:00 - 17:00
Сателитен симпозиум Novartis Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
17:00 - 17:30
Кафе пауза

17:30 - 19:35
ПЛЕНАРНА СЕСИЯЛокални терапевтични подходи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) проф. д-р Никола Владов – модератор
17:30 - 17:50
Нестандартни избори на лъчелечение при ПДАК: предоперативно и при резектабилна болестпроф. д-р Татяна Хаджиева, д-р Камен Недев
17:55 - 18:15
Показатели от ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) като предиктори за терапия на метастатичен ПДАКд-р Александър Кацаров, д-р Петко Карагьозов
18:20 - 18:40
Хирургични прогностични показатели за дългосрочна преживяемост след резекция на ПДАКпроф. д-р Никола Владов, доц. д-р Васил Михайлов,
доц. д-р Ивелин Такоров
18:45 - 19:05
Хирургични подходи при билиарна и дуоденална обструкция от ПДАК доц. д-р Иван Василевски
19:10 - 19:30
Полза от циторедукция и хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) при перитонеална карциноматоза от ПДАКпроф. д-р Александър Юлиянов
20:00
Вечеря

16 октомври 2021, събота

8.30-10.35
ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемни терапевтични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)проф. д-р Асен Дудов – модератор
8:30-8:50
За и против неоадювантна системна терапия при ПДАК д-р Марчела Колева, д-р Росица Кръстева
8:55-9:15
След резекция на ПДАК: mFOLFIRINOX или Gemcitabine/capecitabineпроф. д-р Асен Дудов
9:20-9.40
Системни терапевтични стратегии при метастатичен ПДАКд-р Радослав Мангалджиев
9:45-10.05
Избори за поддържаща терапия при метастатичен ПДАКдоц. д-р Ася Консулова
10:10 - 10:30
Туморна микросреда и имунотерапия при ПДАКдоц. д-р Желязко Арабаджиев
10:35 - 11:00
Кафе пауза

11:00 - 13:00
Сателитен симпозиум Roche
13:00 - 13:45
Обяд

13:45 - 14:45
Сателитен симпозиум Еli Lilly
14:45 - 15:45
Сателитен симпозиум Janssen
15:45 - 17:00
ПЛЕНАРНА СЕСИЯПоддържащи грижи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)проф. д-р Милена Станева – модератор
15:45 - 16:05
Постоперативни диетични режими и подкрепа с парентерално хранене при ПДАКдоц. д-р Николай Йорданов
16:10 - 16:30
Биомаркери за риск от тромбоза и антикоагулантни стратегии при ПДАКпроф. д-р Милена Станева
16:35 - 16:55
Eндоскопски контрол на болка при ПДАК: невролиза на целиачен плексус, стентиране на панкреасен канал и др. доц. д-р Николай Белев
17.00
Официално закриване
Организационният комитет запазва правото си за промени до
19 септември 2021