национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Връчване на Годишна награда МОРЕ - за принос в българската клинична онкология

Гледай презентацията

Сателитен симпозиум Boehringer Ingelheim

Vargatef - модулиране на ангиогенезата при аденокарцином на белия дроб
Лектор: Красимир Койнов
Автор: Красимир Койнов
Изтегли pdf Гледай презентацията
Giotrif – силата на панрецепторната блокада при плоскоклетъчен карцином на белия дроб
Лектор: Владимир Канарев
Автор: Владимир Канарев
Изтегли pdf Гледай презентацията

Сателитен симпозиум Pfizer

Лечение на HR+/HER2- метастатичен карцином на гърда: правилният избор в точния момент
Лектор: Антоанета Томова
Автор: Антоанета Томова
Изтегли pdf
Palbociclib: от клиничното проучване до реалната практика
Лектор: Ася Консулова
Автор: Ася Консулова
Изтегли pdf
Пътят на ALK-експресията при недребноклетъчен карцином на белия дроб: от първо до трето поколение инхибитори
Лектор: Красимир Койнов
Автор: Красимир Койнов
Изтегли pdf

Сателитен симпозиум Разни

In memoriam: проф. Валентина Цекова
Лектор: Марчела Колева
Автор: Марчела Колева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Съвременни модели за хормонотерапия при кастрация-резистентен простатен карцином
Лектор: Димитър Калев (за Astellas)
Автор: Димитър Калев
Изтегли pdf
Миелосупресия и растежни фактори в ерата на COVID-19
Лектор: Ася Консулова (за Teva)
Автор: Ася Консулова
Изтегли pdf

Пленарна сесия

pT1c3 pN1a M1b G2 L1 V2 Pn0 R1 - защо да знаем добре езика на TNM класификацията
Лектор: Надя Димитрова
Автор: Надя Димитрова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Молекулярни подтипове при мускулоинвазиращ уротелен карцином - прогностични и предиктивни аспекти
Лектор: Милка Георгиева
Автор: Милка Георгиева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Разширено геномно профилиране, циркулиращи туморни клетки и циркулираща туморна ДНК при мускул-инвазиращ уротелен карцином - възможности и ограничения в клиничната практика
Лектор: Драга Тончева
Автор: Драга Тончева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Клинична приложимост на туморните маркери при пациенти с уротелен карцином
Лектор: Веселина Колева
Автор: Веселина Колева
Изтегли pdf Гледай презентацията

Пленарна сесия

Мултипараметрична магнитнорезонансна томография за локално стадиране на уротелен карцином - VI-RADS
Лектор: Валентин Иванов
Автори: Валентин Иванов, Радослав Петков
Изтегли pdf Гледай презентацията
PET/CT при уротелен карцином - влияние върху лечението и прогнозата
Лектор: Ирена Костадинова
Автори: Ирена Костадинова, Павел Бочев, Елена Пиперкова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Клинично приложение на SPECT-CT образни методи при уротелен карцином
Лектор: Соня Сергиева
Автори: Соня Сергиева, Илия Салтиров, Огнян Гъцев, Албена Факирова, Боряна Илчева, Милена Димчева, Радослав Мангалджиев
Изтегли pdf Гледай презентацията
Патологична идентификация на биомаркери за имунотерапия при уротелен карцином
Лектор: Савелина Поповска
Автор: Савелина Поповска
Изтегли pdf Гледай презентацията

Сателитен симпозиум Roche

Течната биопсия в диагностиката и проследяването на пациентите в онкологичната практика
Лектор: Савелина Поповска
Автор: Савелина Поповска
Гледай презентацията
Дългосрочна ефикасност и безопасност на Alectinib като първа линия на лечение на авансирал ALK+ недребноклетъчен белодробен карцином
Лектор: Красимир Койнов
Автор: Красимир Койнов
Гледай презентацията

Пленарна сесия

Интравезикално лечение на високостепенен мускул-неинвазиращ карцином на пикочен мехур – дозови вариации и избори при BCG-рефрактерна болест
Лектор: Ася Консулова
Автор: Ася Консулова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Онкологични ползи от дефинитивно лъчелечение при мускул-инвазиращ уротелен карцином на пикочен мехур
Лектор: Татяна Хаджиева
Автори: Татяна Хаджиева, Камен Недев
Изтегли pdf Гледай презентацията
За и против минимално инвазивна хирургия при мускулоинвазиращ карцином на пикочен мехур
Лектор: Красимир Янев
Автори: Красимир Янев, Чавдар Славов, Георги Иванов, Марин Георгиев
Изтегли pdf Гледай презентацията

Промоционална презентация

Ползите от изчерпателно геномно профилиране и услугите на Foundation Medicine при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином
Лектор: Росица Кръстева
Автор: Росица Кръстева
Гледай презентацията

Сателитен симпозиум Roche

Въведение
Модератор: Красимир Койнов
Гледай презентацията
Tecentriq + nab-paclitaxel – нова възможност за първа линия лечение при локално авансирал или метастазирал тройно-негативен рак на гърда, експресиращ PD-L1
Лектор: Желязко Арабаджиев
Автор: Желязко Арабаджиев
Гледай презентацията
Дребноклетъчен белодробен карцином: към нов стандарт на лечение
Лектор: Наталия Стефанова
Автор: Наталия Стефанова
Гледай презентацията
Tecentriq + carboplatin + nab-paclitaxel: доказана ефикастност при първа линия лечение на неплоскоклетъчен недребноклетъчен белодробен карцином
Лектор: Иван Тонев
Автор: Иван Тонев
Гледай презентацията
Клинични ползи при комбинация Cotellic + Zelboraf при лечение на BRAF V600+ метастатичен малигнен меланом
Лектор: Ива Гаврилова
Автор: Ива Гаврилова
Гледай презентацията
Заключение
Модератор: Красимир Койнов
Гледай презентацията

Сателитен симпозиум MSD

Комбинацията Pembrolizumab и химиотерапия в лечението на първа линия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб
Лектор: Росица Кръстева
Автор: Росица Кръстева
Изтегли pdf
Терапевтични възможности при наивни и пациенти с предходна терапия за авансирал и метастатичен уротелен карцином
Лектор: Желязко Арабаджиев
Автор: Желязко Арабаджиев
Изтегли pdf
Дискусия
Модератор: Димитър Калев
Изтегли pdf

Пленарна сесия

Системни периоперативни стратегии при уротелен карцином на горен уринарен тракт
Лектор: Радослав Мангалджиев
Автор: Радослав Мангалджиев
Изтегли pdf Гледай презентацията
Онкологични ползи от съчетани лъчехимиотерапевтични подходи
Лектори: Росица Кръстева, Захари Захариев
Автори: Росица Кръстева, Захари Захариев
Изтегли pdf Гледай презентацията
Системна периоперативна химиотерапия при високостепенен мускул-инвазиращ уротелен карцином
Лектор: Асен Дудов
Автор: Асен Дудов
Изтегли pdf Гледай презентацията
Съвременни терапевтични сценарии при авансирал уротелен карцином
Лектор: Желязко Арабаджиев
Автор: Желязко Арабаджиев
Изтегли pdf Гледай презентацията

Сателитен симпозиум Sanofi

Въведение
Модератор: Антоанета Томова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Новости в препоръките за лечение на метастатичен кастрация-резистентен простатен карцином
Лектор: Антоанета Томова
Автор: Антоанета Томова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Новости в лечението на авансирал плоскоклетъчен кожен карцином
Лектор: Росица Кръстева
Автор: Росица Кръстева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Заключение
Модератор: Антоанета Томова
Изтегли pdf Гледай презентацията

Пленарна сесия

Стил на живот при онкоуролози – между щастие и бърнаут
Лектор: Велислава Донкина
Автор: Велислава Донкина
Изтегли pdf Гледай презентацията
Балинтов подход
Лектор: Екатерина Виткова
Автор: Екатерина Виткова
Изтегли pdfГледай презентацията
Хранене при уротелен карцином
Лектор: Николай Йорданов
Автори: Николай Йорданов, Николай Николов
Изтегли pdf Гледай презентацията

Официално закриване

Гледай презентацията