национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2018

д-р Ива Гаврилова, дм

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София

Родена на 24 април 1981 г. в София.
Завършва Национална гимназия по древни езици и култури Св. Константин-Кирил Философ.
През 2005 г. се дипломира в специалност Медицина на Медицински унивирситет – София.
Специалист по обща хирургия.
Специализира пластична и реконструктивна хирургия във Франция.
През юли 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България.
Заедно с водещи онкодерматолози е учредител на Българската асоциация по дерматоонкология.