национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2017

доц. д-р Весела Иванова, дм

Университетска болница Александровска – София

Родена на 7 октомври 1970 г. в Мездра.
През 1994 г. завършва с отличие Медицински университет – Плевен. От 1996 г. работи като асистент в Катедра по обща и клинична патология към Медицински университет – Плевен, а от 1998 г. е зачислена за редовен докторант.
През 2003 г. защитава дисертационен труд на тема: Имунохистохимично и компютърно-хистометрично проучване на пролиферативната активност на ендометриална хиперплазия и карцином и tamoxifen-асоциирана патология на маточната лигавица.
От 2011 г. работи като асистент в Катедра по обща и клинична патология към Медицински университет – София, а от 2016 г. е доцент към нея.
Автор e на над 40 научни публикации и е изследовател в пет научни проекта. Член на Българско дружество по патология (БДП) и Европейска асоциация по патология (ESP).