национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2016

д-р Ася Консулова, дм

Университетска болница Св. Марина – Варна

Родена на 21 декември 1978 г. в София.
През 1997 г. завършва Първа езикова гимназия – Варна, а през 2003 г. – Медицински университет – Варна.
От март 2004 г. е лекар в Клиника по медицинска онкология, Университетска болница Света Марина – Варна. От 2007 г. е асистент в катедра Пропедевтика на вътрешните болести.
През 2015 г. й е призната специалност по медицинска онкология.
През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема: Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с Бевацизумаб при метастатичен дебелочревен карцином.
Автор и съавтор е на 25 публикации в периодични издания и учебни книги. Автор е и на глави в два монографични труда.
Член на ESMO и ASCO.