национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

Носител на награда МОРЕ 2014

д-р Иглика Михайлова

СБАЛО – София

Родена на 22 януари 1969 г. в Плевен.
През 1995 г. завършва Медицински университет – Плевен.
До 2001 г. е лекар в Радиологично отделение на Онкологичен център – Плевен, а от 2002 г. работи в Клиника по лъчелечение, СБАЛ по онкология – София.
Специализира лъчелечение в Безансон и Прага.
През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема: Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином – самостоятелно или едновременно с химиотерапия.
Автор в осем научни монографии.
Член на Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).