национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021
Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна

Връчване на Годишна награда МОРЕ - за принос в българската клинична онкология

Гледай презентацията

Пленарна сесия


Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)
Модератор: чл. кор. проф. д-р Драга Тончева


Геномен пейзаж на ПДАК
чл. кор. проф. д-р Драга Тончева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Въвеждане на молекулярни модели в клиниката на ПДАК: прогностични и предиктивни биомаркери
доц. Милка Георгиева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Клинично значение на серумните туморни маркери при ПДАК
д-р Веселина Колева
Изтегли pdf Гледай презентацията

Пленарна сесия


Диагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)
Модератор: проф. д-р Соня Сергиева


Еволюция на образните критерии за резектабилност на ПДАК
д-р Радослав Петков
Изтегли pdf Гледай презентацията
PET/CT за детекция на рецидив и следтерапевтичен мониторинг при ПДАК
доц. д-р Павел Бочев, проф. д-р Ирена Костадинова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Нови таргетиращи агенти за SPECT/CT и тераностични подходи в лечението на ПДАК
проф. д-р Соня Сергиева
Изтегли pdf Гледай презентацията

Пленарна сесия


Локални терапевтични подходи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)
Модератор: проф. д-р Никола Владов


Съвременно лъчелечение при ПДАК: пред- и следоперативно лъчехимиолечение и след рецидив
проф. д-р Татяна Хаджиева, д-р Камен Недев, д-р Захари Захариев
Изтегли pdf Гледай презентацията
Миниинвазивни дренажни интервенции при пациенти с ПДАК
д-р Александър Кацаров, д-р Петко Карагьозов
Изтегли pdf Гледай презентацията
Хирургични подходи за повишаване на дългосрочната преживяемост при ПДАК
доц. д-р Ивелин Такоров, д-р Димитрия Вълчева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Хирургични подходи за дуоденална обструкция от ПДАК
доц. д-р Иван Василевски
Изтегли pdf Гледай презентацията
Сравнителен анализ на панкреасни резекции, съчетани със съдови резекции
доц. д-р Васил Михайлов, д-р Цветан Тричков
Изтегли pdf Гледай презентацията
Патологична оценка на регресията на ПДАК след неоадювантна терапия
проф. д-р Светлана Христова
Изтегли pdf Гледай презентацията

Пленарна сесия


Системни терапевтични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)
Модератор: проф. д-р Асен Дудов


Неоадювантна системна терапия при ПДАК – къде, кога и как
д-р Марчела Колева, д-р Росица Кръстева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Противотуморна лекарствена терапия след резекция на ПДАК
проф. д-р Асен Дудов
Изтегли pdf Гледай презентацията
Системни терапевтични стратегии при метастатичен ПДАК
д-р Радослав Мангалджиев
Изтегли pdf Гледай презентацията
Избори за поддържаща терапия при метастатичен ПДАК
доц. д-р Ася Консулова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Туморна микросреда и имунотерапия при ПДАК
доц. д-р Желязко Арабаджиев
Изтегли pdf Гледай презентацията

Пленарна сесия


Поддържащи грижи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)
Модератор: проф. д-р Милена Станева


Постоперативни диетични режими и подкрепа с парентерално хранене при ПДАК
доц. д-р Николай Йорданов, д-р Цветелина Конджова
Изтегли pdf Гледай презентацията
Биомаркери за риск от тромбоза и антикоагулантни стратегии при ПДАК
проф. д-р Милена Станева
Изтегли pdf Гледай презентацията
Възможности за контрол на болка при ПДАК
доц. д-р Николай Белев
Изтегли pdf Гледай презентацията

ДИСКУСИОННА СЕСИЯ


Национален раков план – от Европа до България
Модератор: Деян Денев, ARPharM
Гледай презентацията


Основи на Европейски противораков план
проф. д-р Асен Дудов
Изтегли pdf
Превенция, профилактика, скрининг – България и Европейски план за борба с рака
проф. д-р Галина Кирова
Изтегли pdf
Принципи, планиране и функциониране на специализиран антираков център
доц. д-р Ася Консулова
Изтегли pdf
Швейцарски раков план: теория и практика през погледа на дигиталния архитект
Радой Павлов, USZ
Изтегли pdf

ДИСКУСИОННА СЕСИЯ


Дигитални реконструкции в българската клинична онкология
Модератор: Милена Стойчева, DHI Cluster
Гледай презентацията


BGO Software & Фондация МОРЕ-Дарзалас e-Guidelines – дигитална реконструкция на мултидисциплинарните клинични ръководства в онкологията
Ивайло Иванов, BGO
Изтегли pdf
Иновативна технология за подкрепящи пациента програми и персонализирани пациентски услуги в здравеопазването
Йордан Илиев, MY Synergy
Изтегли pdf
A.I. ориентиран дигитален инструмент за скрининг и мониторинг при начален карцином на гърда
Георги Къдрев, Kelvin Health
Изтегли pdf
Използване на изкуствен интелект за автоматична класификация на диагнози от онкологичните клинични документи
Тодор Примов, Ontotext
Изтегли pdf
Shemha Health & PrOPA – виртуален център за персонализирани онкологични съвети за пациенти
Ивайло Петров (Shemha Health)
Изтегли pdf
Как да построим дигиталното бъдеще на медицината в България
Радой Павлов, USZ
Изтегли pdf

Официално закриване

Гледай презентацията
Конференция МОРЕ 2021: статистика
Изтегли pdf